Menu
Your Cart

Terms & Conditions

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúcí urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, faxu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcu Kronzi s.r.o.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami, zoznamom záručných servisných pracovísk.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Záväzné potvrdenie objednávky a termínu dodania vám zašleme emailom, alebo potvrdíme telefonicky. Následne Vám bude zaslaná faktúra na zaplatenie zálohy. V deň uhradenia tejto zálohy je objednávka považovaná za platnú. Pred dodávkou, respektíve pri dodávke tovaru je odberateľ povinný uhradiť celú dohodnutú sumu za objednaný tovar.
V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky.
V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať.
Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

4) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 o ochrane spotrebitela pri uzatváraní zmluvy na diaľku má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou, telefaxom alebo osobne s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak bolo odstúpenie od zmluvy zaslane najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty (do 14 dní). Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:
- Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.
Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:
- Tovar musí byť nepoškodený
- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe
- Tovar nezasielajte na dobierku.
V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia odstúpení od zmluvy.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednaný tovar Vám dovezieme, alebo zašleme prepravnou službou podľa platného cenníka prepravcu. Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

6) DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota Vám bude oznámená pri spísaní objednávky a to podľa druhu a množstva objednávky. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať.

7) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.
O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom, faxom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ).
V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa mimo iné nevzťahuje na vady:
a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii e-mailom, faxom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nemôžme akceptovať.
2) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie.

V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.


Vašu reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
 

§ 622

 

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

 

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.8) Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ:
KRONZI s.r.o.
A.Hlinku 4466/15
95501 Topolcany
Slovenská Republika

ICO:35968419
IČ DPH:SK2022094646

Zapísaná v OROS Nitra: 
Vložka číslo: 17420/N-Zbl


Sa zaväzuje, že použije Vami zadané osobné údaje iba na spracovanie objednávky alebo cenovej ponuky a nebudeme Vás kontaktovať za iným účelom ani Vaše údaje nebudeme poskytovať tretej strane na spracovanie.

Týmto potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním Vaších osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť kontaktovaním nás na emaily: kronzi@kronzi.sk - Vaše údaje následne vymažeme.

9) Orgán dozoru:
SOI
Staničná 9
Nitra

10) Alternatívne riešenie sporov:
Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.